25 juni, 2015

Læsevejledning

Jeg kan naturligvis kun anbefale alle at læse min bog Danskhed i middelalderen fra begyndelsen til enden, og mange vil også have stort udbytte af det, tror jeg. Men jeg ved også, at ikke alt deri vil være lige spændende for alle læsere.

Da der er tale om et historiefagligt værk, der indgår i en diskussion og søger at bevise en påstand ud fra de middelalderlige kilder, er der naturligvis kapitler og afsnit, der af nogle kan opfattes som lidt for grundige eller indforståede.

Til gengæld har jeg også bestræbt mig på et ordentligt, ligefremt dansk og på at tage læseren ved hånden i åndelig forstand og lede denne gennem teksten. I forlængelse deraf vil jeg også anføre de steder, man kan undvære, hvis man vil undgå de mere grundige eller tekstnære udredninger.


Det er især kap. VII om "Saxos "vi"", som jeg kunne forestille mig, ville forekomme nogle at være for fyldigt. Det er dog et vigtigt kapitel, da det deri afdækkes, at Saxo stort set altid, når han taler om "vi" - altså en gruppe, han selv regner sig til - henviser til danerne, det danske folk, samt hvad han forbinder med dette "vi". Gennemgangen kan dog virke omstændelig for nogen, og i så fald kan man springe frem til s. 115f. for at læse sammenfatningen.

Også kapitlerne VIII (om 'Gens og natio') og IX (om 'Patria') indeholder en grundig sproglig behandling af disse begreber, idet forståelsen af dem er helt afgørende for at kunne slutte noget om Saxos opfattelse af folk, nation og fædreland. Man kan naturligvis springe frem til disse kapitlers sammenfatninger (på hhv. s. 142f. og 179f.), men læseren må være klar over, at en væsentlig del af bevisførelsen derved mistes.

I kap. IX om "Patria" er der nogle sider, hvor forskningens stilling udredes, og de forskellige antagelser diskuteres. Finder man den slags trættende, kan man springe over siderne fra 146 til 157 og læse derfra.

Nu er det naturligvis meget forskelligt, hvad man finder mere eller mindre spændende, men det ovenstående er skrevet med den almindelige, men historieinteresserede, læser i baghovedet med baggrund i min erfaring om sådanne.

Der kan naturligvis også være andet, som enkelte finder noget krævende eller ikke umiddelbart ser nytten af at læse, men jeg vil ikke anbefale for mange overspringninger, da den samlede forståelse kan lide skade derved. Under alle omstændigheder er der en sammenfatning i enden af hvert kapitel.

Fortsat god læselyst!